Szambo Betonowe – Lokalizacja, Wykop, Montaż zdjęcie nr 3

Szambo betonowe to podziemny zbiornik bezodpływowy, do którego odprowadzane są ścieki z domowych urządzeń kanalizacyjnych. Może stanowić jednocześnie przydomową oczyszczalnią ścieków, jednak wyłącznie, gdy pozwalają na to warunki. Zbiorniki betonowe są ciężkie i wytrzymałe, a w związku z tym bardzo popularne. Warto wiedzieć, gdzie i jak umiejscowić szambo, aby po pierwsze było to zgodne z prawem, a po drugie bezpiecznie zamontowane.

Czy na szambo potrzebne jest pozwolenie?

Generalna zasada jest taka – jeśli wielkość szamba wynosi mniej niż 10 m3, wystarczy zgłosić fakt budowy zbiornika w Starostwie lub Urzędzie Miasta. Jednak w przypadku potrzeby montażu szamba o pojemności powyżej 10 m3, należy wystąpić o pozwolenie na budowę z przedłożeniem do wglądu projektu z dokładnie określonymi parametrami zbiornika. Na decyzję organów miejskich czeka się 21 dni i dopiero po tym czasie można rozpocząć montowanie szamba. Wątpliwości, czy wystarczy zgłoszenie czy też pozwolenie będzie konieczne, rozstrzyga więc pojemność zbiornika.

Prawo określa także konstrukcję szamba, która musi gwarantować pełne bezpieczeństwo użytkowania i maksymalną trwałość zbiornika. Zgodnie z wytycznymi szambo betonowe powinno mieć szczelne ściany oraz być zbudowane z trwałego materiału odpornego na kontakt z substancjami szkodliwymi. Musi być również wyposażone w kalpę z zamykanym włazem, który będzie umożliwiał pozbycie się nagromadzonych nieczystości. Bardzo ważne są również elementy zapewniające odpowietrzanie, na przykład komin. Powinny znajdować przynajmniej pół metra nad poziomem gruntu.

Jak obliczyć pojemność szamba?

Dołek pod szambo powinien być o około 50 cm większy od zewnętrznych wymiarów zbiornika. Przykładowo szambo o pojemności 8 m3 będzie miało zbiornik o wielkości 3 x 2,4 x 1,4 m, natomiast jego wykop będzie mierzył 3,5 x 3 x 2 m. Pojemność zbiornika zależy od intensywności eksploatacji budynku i ilości użytkowników.

Przyjmuje się, że ilość powstających nieczystości to 90% ilości zużywanej wody. Jedna osoba w ciągu dobry zużywa od 80 do 100 litrów. Pojemność szamba obliczymy więc mnożąc liczbę domowników, przewidywaną ilość ścieków wytwarzanych przez każdego z nich oraz czas przetrzymywania ścieków w zbiorniku. Dzięki takim rachunkom będziemy w stanie lepiej obliczyć, które szambo – i o jakiej wielkości – będzie optymalnym rozwiązaniem dla naszego domostwa.

Szambo – lokalizacja

Ustawa mówi, że posadowienie szamba betonowego na nieczystości ciekłe jest dozwolone tylko na działkach budowlanych, niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej – przy czym ich budowa jest zakazana na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska oraz terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i terenach zalewowych.

Jeśli zaś chodzi o odległość szamba od granicy działki, również określają to przepisy. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, powinna wynosić co najmniej 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych, a od sąsiedniej działki, drogi, czy ciągu pieszych 7,5 m.

W przypadku umiejscowienia szamba na działce rekreacyjnej, przepisy mówią, że odległość zarówno pokrywy, jak i wylotów wentylacyjnych od okien czy drzwi, powinna wynosić 5 m; 2 m od granicy działki i ciągów dróg; 15 m od studni; 0,8 m od przewodów elektrycznych i 1,5 m od rurociągów wodnych i gazowych.

Wykop i osadzenie szamba

Oprócz tego, że położenie zbiornika powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, warto, aby wykopy pod szambo były umiejscowione w taki sposób, by na etapie budowy umożliwić dojazd koparki, a w późniejszym okresie wozów asenizacyjnych, czyli szambiarek. Poza tym bardzo ważne jest poprawne wykonanie wykopu. Co to znaczy?

Istnieje kilka zasad poprawnego posadowienia szamba. Przede wszystkim najpierw należy sprawdzić poziom wód gruntowych, aby wykluczyć możliwość wypchnięcia zbiornika. Należy umiejscowić go w trwałym podłożu, wykluczającym osiadanie konstrukcji i nienarażonym na znaczne obciążenia. Niezbędne jest zapewnienie właściwego spadku poziomu dla rury doprowadzającej ścieki (od 1.5% do 3%, czyli od 1,5 do 3 cm na jeden metr bieżący). Głębokość i staranne wypoziomowanie dna również mają niebagatelne znaczenie. Zapobiegają pęknięciom i nieefektywnym wykorzystaniu pojemności zbiornika.

Na co zwracać uwagę podczas montażu?

Montaż szamba betonowego to bardzo ważny proces. Przede wszystkim służy dokładnemu zabezpieczeniu zbiornika przed zapadnięciem, a także wypchnięciem przez wody gruntowe. Zbiornik powinien być także zabezpieczony przed zalaniem na skutek opadów, powodzi czy roztopów, dlatego nie zaleca się montowania szamba w zagłębieniach terenu. Na szczęście szambo betonowe jest ciężkie i wytrzymałe, dzięki czemu pewnie osadza się w gruncie.

Jak zamaskować szambo w ogrodzie?

Na betonowym zbiorniku szamba, gdzie warstwa ziemi wynosi zaledwie kilka centymetrów, mogą rosnąć na niej wyłącznie rośliny o płytkim systemie korzeniowym i mało wymagające w uprawie. W takim razie, co posadzić wokół szamba? W takim miejscu dobrze rosną, między innymi, konwalie, goździk kropkowany i siny, a w miejscu cienistym barwinek pospolity i bluszcz.

Można też pokusić się o bardziej wymyślą aranżację. Na początek należy zerwać darń z miejsca, w którym jest szambo i położyć na nie geowłókninę. Następnie można otoczyć starą cegłą lub kamieniami pole nad zbiornikiem i wysypać je grubym grysem. Na tak przygotowanym gruncie może powstać spora rabata z donicami różnych roślin, dobranych według upodobań. Całość wygląda efektownie i nie sposób domyślić się, co kryje się pod taką aranżacją.