dofinansowanie do deszczówki

W związku z postępującymi zmianami klimatu Ziemi wiele regionów jest narażonych na suszę. Także Polska boryka się z ciągle malejącym stanem wód. Aby zapobiec dalszemu osuszaniu kraju, rząd Polski przygotował program Moja Woda, mający promować i współfinansować przydomowe instalacje do gospodarowania wodą opadową. Jak dokładnie działa ten program? Komu przysługuje dofinansowanie do deszczówki?

Cel programu Moja Woda

Program Moja Woda powstał celem całorocznej ochrony zasobów wodnych na poziomie domów jednorodzinnych. Samodzielna inicjatywa właścicieli nieruchomości ma zatrzymać wodę opadową w obrębie posesji.

W gospodarstwach, które nie używają zbiorników retencyjnych na deszczówkę, woda zostaje odprowadzona poza posesję. Zwykle trafia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej albo rowów odwadniających, czasem także do kanalizacji bytowo-gospodarczej czy nawet na tereny sąsiadujące z posesją.

Użycie instalacji odprowadzającej i gromadzącej wodę deszczową pozwala na ponowne jej wykorzystanie, np. przy uprawie roślin, podlewaniu trawnika, spłukiwaniu toalety czy nawet do prania.

Program Moja Woda – zasady

Ponieważ program powstał z myślą o domach jednorodzinnych, jego beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości z jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Konkretna nieruchomość może skorzystać z programu Moja Woda tylko jeden raz. W przypadku, gdy nieruchomość ma wielu właścicieli, wniosek składa jeden z nich za zgodą pozostałych współwłaścicieli. W takiej sytuacji wraz z wnioskiem należy złożyć niezbędne pełnomocnictwa.

Zgodnie z ustawą za budynek mieszkalny uznaje się “budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.” (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art 3, pkt 2a).

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie deszczówki?

Program został uruchomiony w lipcu 2020 roku i od tego czasu przyjmuje zgłoszenia trybie ciągłym. Umowy z beneficjentami programu będą zawierane do końca czerwca 2024 roku. Środki uzyskane z programu mają postać bezzwrotnego dofinansowania i muszą zostać spożytkowane do końca roku 2024.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie deszczówki należy:

  • Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie: https://portal.wfosigw.pl. Założenie i aktywacja konta są niezbędne do zalogowania się i dalszego korzystania z portalu.
  • Pobrać i wypełnić formularz wniosku o dotację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Wypełniony wniosek należy starannie sprawdzić pod względem formalnym i rachunkowym.
  • Wypełniony formularz wniosku wydrukować i czytelnie podpisać.
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do WFOŚiGW. Elektroniczną wersję formularza należy wysłać przez portal przy pomocy dostępnej w Portalu Beneficjenta opcji „Skrzynka podawcza – PDF”.

Wniosek w formie papierowej należy uzupełnić o wymagane w spisie załączniki. Wypełnionyu formularz wraz ze wszystkimi załącznikami może być dostarczony do Funduszu osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną na adres Biura WFOŚiGW, lub też Wydziału Zamiejscowego właściwego dla lokalizacji przedsięwzięcia.

Formularze wniosków dostarczone w wersji elektronicznej oraz papierowej powinny mieć taką samą sumę kontrolną umieszczoną w dokumencie. Aby wniosek został rozpatrzony, musi być złożony w terminie naboru, zarówno poprzez rejestrację w Funduszu w formie elektronicznej (z załadowanym wnioskiem w formacie PDF), jak też przez złożenie w Biurze Funduszu podpisanej papierowej wersji z identyczną sumą kontrolną. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wersji papierowej do Funduszu.

Na co można przeznaczyć środki z programu?

Środki uzyskane z programu mogą pokryć koszty zakupu, montażu, budowy i uruchomienia instalacji umożliwiających zagospodarowanie oraz gromadzenie wód opadowych bądź roztopowych na terenie nieruchomości. Konkretne typy instalacji objęte programem to:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, a także wpustów do zbiorników nadziemnych bądź podziemnych, otwartych oraz zamkniętych, szczelnych lub infiltracyjnych;
  • instalacje rozsączające, zbiorniki retencyjne nadziemne lub podziemne, otwarte lub zamknięte, szczelne lub infiltracyjne;
  • elementy pozwalające na wykorzystanie zatrzymanej wody, np. nawadniającej.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Dofinansowanie otrzymane w ramach programu Moja Woda jest bezzwrotne. Dotacja może pokryć nie nie więcej niż 80% kosztów całego przedsięwzięcia, a całkowita kwota dotacji nie może przekroczyć 5 000 PLN.

Moja Woda – zasady uzyskania dofinansowania

O dofinansowanie deszczówki może się ubiegać właściciel bądź współwłaściciel nieruchomości z jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Dofinansowanie nie może otrzymać przedsięwzięcie lub jego elementy, jeżeli zostały one zrealizowane z innych środków publicznych.

Instalacje objęte programem, a także woda zgromadzona za ich pomocą, nie mogą w żadnym wypadku być zastosowane do prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to także działalności rolniczej. Realizacja inwestycji musi spełniać obowiązujące przepisy prawa i posiadać wszelkie niezbędne zgody budowlane. Urządzenia zakupione i zastosowane w ramach inwestycji muszą być dopuszczone do stosowania na polskim rynku i posiadać wszelkie niezbędne atesty i homologacje.

Przez okres trzech lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, przez którą to datę rozumie się datę umieszczoną na protokole odbioru końcowego inwestycji, właściciel nieruchomości pozostaje zobowiązany do przechowywania całej dokumentacji związanej z projektem. Ponosi on również odpowiedzialność za właściwe użytkowanie dofinansowanej instalacji.