zbiornik betonowy 1

Wykopanie szamba betonowego to jedno z najlepszych i najbardziej popularnych rozwiązań w przypadku działek, posesji lub hoteli zlokalizowanych w rejonie, w którym nie ma kanalizacji. Są wytrzymałe i ciężkie, dzięki czemu pewniej osadza się w gruncie i nie grozi im wypchnięcie przez wody gruntowe, nawet gdy są pusty. Zalet jest zatem wiele – jednak istnieją także różne rodzaje szamba, specjalnie po to, by dopasować jego parametry do poszczególnych indywidualnych wymagań i potrzeb.

To, jaka powinna być wielkość zbiornika i gdzie zostanie umiejscowiony, należy ustalić jeszcze przed rozpoczęciem budowy, na etapie planowania. W sytuacji gdy potrzeba posiadania zbiornika na nieczystości pojawi się w trakcie eksploatacji budynku, trzeba będzie zgłosić ją do odpowiedniego urzędu. Normy, które takie szambo musi spełnić, zostały jasno określone konkretnymi zapisami w ustawie. Co więcej, może być do niego przyłączonych kilka budynków, pod warunkiem, że są położone na tej samej działce i należą do jednej osoby. Szczegóły prawne dotyczące szamb przedstawiamy w niniejszym tekście.

Lokalizacja szamba betonowego

Ustawa mówi, że posadowienie szamba betonowego na nieczystości ciekłe jest dozwolone tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym ich budowa jest zakazana na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska oraz terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i terenach zalewowych.

Zresztą szambo betonowe nie jest rozwiązaniem możliwym do zastosowania wszędzie. Jego zasada działania, czyli rozprowadzanie nieczystości w gruncie sprawia, że zbiornik przelewowy nie sprawdzi się na podmokłym terenie, ponieważ woda gruntowa zalewałaby komory szamba.

Szambo – zgłoszenie czy pozwolenie?

Generalna zasada jest następująca – jeśli wielkość szamba wynosi mniej niż 10 m3, wystarczy zgłosić fakt budowy zbiornika w Starostwie lub Urzędzie Miasta. Jednak w przypadku potrzeby montażu szamba o pojemności powyżej 10 m3, należy wystąpić o pozwolenie na budowę z przedłożeniem do wglądu projektu z dokładnie określonymi parametrami zbiornika. Na decyzję organów miejskich czeka się 21 dni i dopiero po tym czasie można rozpocząć montowanie szamba. Wątpliwości, czy wystarczy zgłoszenie czy też pozwolenie będzie konieczne, rozstrzyga więc pojemność zbiornika.

W świetle prawa ważna jest także konstrukcja szamba, która musi gwarantować pełne bezpieczeństwo użytkowania i maksymalną trwałość zbiornika. Zgodnie z wymogami szambo betonowe powinno mieć szczelne ściany, zbudowane z trwałego materiału, który będzie odporny na kontakt z substancjami szkodliwymi. Musi być również wyposażone w klapę z zamykanym włazem, który będzie umożliwiał pozbycie się nagromadzonych nieczystości. Bardzo istotne są też elementy zapewniające odpowietrzanie. Powinny znajdować co najmniej pół metra nad poziomem gruntu.

Odległości szamba od granicy działki

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, lokalizacja szamba jest ściśle określona. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, powinna wynosić co najmniej 15 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych, a od sąsiedniej działki, drogi, czy ciągu pieszych 7,5 m.

Wyjątki

Na mocy oświadczenia wydanego przez odpowiedni organ – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – można uzyskać specjalne pozwolenie, na mocy którego powyższe odległości nie muszą być zachowane. Podstawą do zmian są informacje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, określane w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Przyjęte normy nie obowiązują również wtedy, gdy szambo będzie sąsiadować z takim samym urządzeniem na działce obok.

W tym przypadku minimalna odległość musi wynosi jedynie 2 m. Zmiany dotyczą także sytuacji, gdy zbiornik jest większy niż 10 m3. Wówczas odległość od okien i drzwi musi wnosić co najmniej 30 m oraz 7,5 m od sąsiedniej działki, a także 10 m od drogi lub ciągu pieszego. Natomiast jeśli wielkość szamba przekracza 50 m3, odległości są ustalane indywidualnie na postawie ekspertyzy technicznej zatwierdzonej przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Umiejscowienie szamba na działce

Jeżeli chodzi o usytuowanie szamba na działce rekreacyjnej przepisy określają, że odległość zarówno pokrywy, jak i wylotów wentylacyjnych od okien czy drzwi, powinna wynosić 5 m; 2 m od granicy działki i ciągów dróg; 15 m od studni; 0,8 m od przewodów elektrycznych i 1,5 m od rurociągów wodnych i gazowych.

Odległość szamba od domu letniskowego może wynosić poniżej 2 m lub zbiornik może zostać usytuowany przy samej granicy działki, ale tylko w sytuacji, gdy u sąsiada nie wybudowano podobnego urządzenia w obrębie dozwolonej odległości.

Usytuowanie szamba – to warto wiedzieć

Aby budowa szamba betonowego miała sens, a zbiornik spełniał swoje funkcje, warto zastosować się do kilku prostych zasad:

  • lokalizację szamba betonowego najlepiej określić już na etapie budowy i wraz z projektem budynku przedłożyć plan zagospodarowania działki obejmujący zbiornik na nieczystości;
  • planując umiejscowienie zbiornika, należy wziąć pod uwagę jego łatwe opróżnianie, czyli wybrać takie miejsce, aby szambiarka miała łatwy dojazd i nie musiała przejeżdżać przez całą posesję;
  • proces oczyszczania zbiornika można usprawnić, wykonując specjalny przewód do opróżniania, zakończony odpowiednim złączem zainstalowanym w ogrodzeniu, który umożliwi pracę szambiarce nawet podczas nieobecności użytkowników budynku.